Vuçiç: Lajçakut i kam shpjeguar çështjen e sigurisë së serbëve në Kosovë, do ta përsëris të enjten

BELGRADE, SERBIA – OCTOBER 10, 2021: Serbia's President Aleksandar Vucic gives a joint news conference with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov following their talks. Russian Foreign Ministry/TASS Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç këtë të martë në një deklaratë për mediat është shprehur se problemin e sigurisë së qytetarëve të kombësisë serbe në Kosovë ia ka shpjeguar edhe të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak.

Ndërkaq ai është përgjigjkur edhe pyetjes në lidhje me rrahjen e 21-vjeçares Strahinje Petroviç nga Graçanica, nëse do të tregojë problemin e sigurisë së serbëve në Kosovë, ku është shprehur se këtë e ka në fokus në takimin e të enjtes në kuadër të dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.

“Gjithçka që mund të them është se unë kam folur tashmë me Miroslav Lajcak dhe e kam vënë në dukje atë problem. Unë do të vazhdoj ta bëj këtë dhe të enjten do ta vë në dukje,” tha Vuçiç gjatë një vizite në fillimin e punimeve ndërtimore në fabrika e kompanisë austriake Palfinger në Nish.

Ndërkaq kujtojmë se tre shqiptarë të Kosovës akoma të paidentifikuar rrahën Strahinja Petroviçin nga Graçanica, rrugës për në fshatin Dobrotin, jo larg Lipjanit.