50 milionë njerëz kanë jetuar në skllavëri moderne në vitin 2021

Vlerësimet më të fundit globale tregojnë se 50 milionë njerëz jetonin në skllavërinë moderne në vitin 2021 , sipas të dhënave të përpiluara nga Anadolu Agency me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Heqjen e Skllavërisë.

“Nga këta njerëz, 28 milionë ishin në punë të detyruar dhe 22 milionë ishin të bllokuar në martesë të detyruar”, sipas një raporti të përbashkët të publikuar në shtator, “Vlerësimet globale të skllavërisë moderne”, nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe jofitimprurëse Walk Free.

Pesë vitet e fundit dëshmuan një rritje të konsiderueshme të numrit të njerëzve të bllokuar në skllavërinë moderne, thuhet në raport.

Kishte 10 milionë njerëz më shumë në skllavërinë moderne në vitin 2021 sesa në vitin 2016, vuri në dukje raporti, duke cituar vlerësime globale.

Skllavëria moderne përbëhet nga dy komponentë kryesorë: puna e detyruar dhe martesa e detyruar.
Të dyja i referohen situatave të shfrytëzimit që një person nuk mund t’i refuzojë ose nuk mund të largohet për shkak të kërcënimeve, dhunës, mashtrimit, shpërdorimit të pushtetit ose formave të tjera të detyrimit.

“Gratë dhe vajzat përbëjnë 11.8 milionë të totalit të punës së detyruar. Më shumë se 3.3 milionë nga të gjithë ata që janë në punë të detyruar janë fëmijë,” sipas raportit.

Mbi dy të tretat e atyre që detyrohen të martohen janë femra, që është e barabartë me rreth 14.9 milionë gra dhe vajza, shtoi ai.

OKB-ja miratoi një projekt-ligj që synonte çrrënjosjen e formave bashkëkohore të skllavërisë, si trafikimi i qenieve njerëzore, shfrytëzimi seksual, puna e fëmijëve dhe martesat e detyruara më 2 dhjetor 1949, e cila tani e tutje shënohej çdo vit si Dita Ndërkombëtare për Heqjen e Skllavërisë.